مجید بنی فاطمه خدا رحمتش کنه کسی که اسم تورو (شور)