متن ترانه

به آهي گنبدِ خضرا بسوجُم
یار میگوید الله
فلک را جمله سر تا پا بسوجُم
یار میگوید الله
بسوجُم اَر نه کارُم را بساجی
یار میگوید الله
چه فرمایی بساجی یا بسوجُم؟
یار میگوید الله
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله
غریبی بس مرا دلگیرُ داره
یار میگوید الله
فلک بر گردنُم زنجیرُ داره
یار میگوید الله
فلک از گردنُم زنجیرُ بردار
یار میگوید الله
که غربت خاکِ دامنگیرُ داره
یار میگوید الله
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله
گل در گلستان، بلبل در بُستان:
گل در گلستان، بلبل در بُستان:
الله! جان، جان، جان؛
الله! من تو را قربان!
الله! جان، جان، جان؛
الله! من تو را قربان!
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
یار میگوید الله... دلدار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله
هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله

محسن نامجو الله