متن ترانه

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

این راز سر به مهر به عالم ثمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود ولیک به خون جگر شود

آری شود ولیک به خون جگر شود

از کیمیای مهر تو زر گشت روی من

آری به یمن لطف شما خاک زر شود

ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

از کیمیای مهر تو زر گشت روی من

آری به یمن لطف شما خاک زر شود

بس نکتهغیر حسن بباید که تا کسی

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود ولیک به خون جگر شود

خواهم شدم به میکده گریان و دادخواه

کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

این راز سر به مهر به عالم ثمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود ولیک به خون جگر شود

آری شود ولیک به خون جگر شود

خواهم شدم به میکده...

خواهم شدم به میکده گریان و دادخواه

کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

بس نکتهغیر حسن بباید که تا کسی

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

محسن نامجو ترسم که