دانلود اپ واوموزیک

دانلود آهنگ و پخش آنلاین محسن نامجو دعایِ مُجیر

ثبت دیدگاه تازه
محسن نامجو صفر شخصی Mohsen Namjoo - Personal Cipher
سبحانک یا الله تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى خدا! بلند مرتبه‌ اى اى بخشاینده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى مهربان بلند مرتبه ‌اى کریم! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا ملک تعالیت یا مالک اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى پادشاه وجود! بلند مرتبه‌ اى اى مالک عالم! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ذات کامل مبرا از نقص! بلند مرتبه‌ اى اى سلامت بخش! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مومن تعالیت یا مهیمن اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ایمن کن ترسناکان! بلند مرتبه‌ اى اى شاهد عالمیان! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا عزیز تعالیت یا جبار اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى با عزت و اقتدار! بلند مرتبه‌ اى اى با جبروت و جلال! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا متکبر تعالیت یا متجبر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى با کبیریا! بلند مرتبه‌ اى اى صاحب بزرگى و جلالت! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا خالق تعالیت یا باری اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى افریننده عالم! بلند مرتبه‌ اى اى پدید ارنده خلق! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مصور تعالیت یا مقدر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى صورت افرین! بلند مرتبه‌ اى اى تقدیر کننده امور! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا هادی تعالیت یا باقی اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى رهنماى خلق! بلند مرتبه‌ اى اى باقى ابدى! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا وهاب تعالیت یا تواب اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى بخشنده بى ‌عوض! بلند مرتبه‌ اى اى توبه پذیر! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا فتاح تعالیت یا مرتاح اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى گشاینده درهاى رحمت! بلند مرتبه‌ اى اى وسعت بخش ما را از اتش درپناه خود ار اى پناه بخش

سبحانک یا سیدی تعالیت یا مولای اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى سید من! بلند مرتبه‌ اى اى مولاى من! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا قریب تعالیت یا رقیب اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى نزدیک به خلق! بلند مرتبه‌ اى اى نگهبان عالم! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مبدی تعالیت یا معید اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى پدید ارنده! بلند مرتبه‌ اى اى باز گرداننده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا حمید تعالیت یا مجید اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ستوده صفات! بلند مرتبه‌ اى اى صاحب مجد! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا قدیم تعالیت یا عظیم اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ذات قدیم! بلند مرتبه‌ اى اى حقیقت بزرگ! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا غفور تعالیت یا شکور اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى امرزنده گناهان! بلند مرتبه‌ اى اى نعمت بخش شاکران! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا شاهد تعالیت یا شهید اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى گواه خلق! بلند مرتبه‌ اى اى مشاهده کننده عالم! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا حنان تعالیت یا منان اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى مهربان! بلند مرتبه‌ اى اى نعمت بخش! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا باعث تعالیت یا وارث اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى برانگیزاننده خلقان! بلند مرتبه‌ اى اى ارث بر عالمیان! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا محیی تعالیت یا ممیت اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى زنده کننده مردگان! بلند مرتبه‌ اى اى میراننده زندگان! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا شفیق تعالیت یا رفیق اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى مهربان با شفقت! بلند مرتبه‌ اى اى رفیق با عنایت! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا انیس تعالیت یا مونس اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى انیس خلق! بلند مرتبه‌ اى اى مونس بندگان! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا جلیل تعالیت یا جمیل اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى با جلالت و بزرگى! بلند مرتبه‌ اى اى با حسن و جمال! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا خبیر تعالیت یا بصیر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى اگاه از امور خلق! بلند مرتبه‌ اى اى بیناى به احوال بندگان! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا حفی تعالیت یا ملی اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى حقیقت پنهانى! بلند مرتبه‌ اى اى غنى الذات! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا معبود تعالیت یا موجود اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى معبود حقیقى! بلند مرتبه‌ اى اى موجود بالذات‌ما را از اتش در پناه خود ار اى پناه بخش

سبحانک یا غفار تعالیت یا قهار اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى بخشنده گناه،! بلند مرتبه‌ اى اى با قهر و سطوت! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مذکور تعالیت یا مشکور اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى یاداورنده! بلند مرتبه‌ اى اى پاداش بخشنده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا جواد تعالیت یا معاذ اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى بخشنده بى عوض! بلند مرتبه‌ اى اى پناه بى‌ پناهان! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا جمال تعالیت یا جلال اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى نیکو! بلند مرتبه‌ اى اى بزرگ! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا سابق تعالیت یا رازق اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى پیش از همه! بلند مرتبه‌ اى اى روزى دهنده خلق! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا صادق تعالیت یا فالق اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى صادق الوعد! بلند مرتبه‌ اى اى شکافنده روشنى! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا سمیع تعالیت یا سریع اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى شنواى دعاى خلق! بلند مرتبه‌ اى اى زود اجابت کننده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا رفیع تعالیت یا بدیع اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى رفیع منزلت! بلند مرتبه‌ اى اى نو به نو پدید ارنده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا فعال تعالیت یا متعال اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى کار کن نظام عالم بلند مرتبه‌اى اى بزرگوار! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا قاضی تعالیت یا راضی اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى داور خلق! بلند مرتبه‌ اى اى خوشنود! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا قاهر تعالیت یا طاهر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى غالب قاهر! بلند مرتبه‌ اى اى پاک و منزه! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا عالم تعالیت یا حاکم اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى داناى به خلق! بلند مرتبه‌ اى اى حکمفرماى به حق! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا دایم تعالیت یا قایم اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى هستى همیشگى! بلند مرتبه‌ اى اى قایم بالذات! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا عاصم تعالیت یا قاسم اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى حفظ کننده! بلند مرتبه‌ اى اى قسمت کننده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا غنی تعالیت یا مغنی اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ذات بى ‌نیاز بلند مرتبه ‌اى بى ‌نیاز کننده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا وفی تعالیت یا قوی اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى وفا کننده به عهد! بلند مرتبه‌ اى اى تواناى مطلق ما رااز اتش در پناه خود ار اى پناه بخش

سبحانک یا کافی تعالیت یا شافی اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى کفایت کننده امور بلند مرتبه‌اى اى شفا بخش بیماران! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مقدم تعالیت یا موخر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى مقدم دارنده! بلند مرتبه‌ اى اى موخر کننده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا اول تعالیت یا اخر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى اول موجود! بلند مرتبه‌ اى اى اخر هستى! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا ظاهر تعالیت یا باطن اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ذات پیدا! بلند مرتبه‌ اى اى حقیقت پنهان! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا رجاء تعالیت یا مرتجى اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى امید امیدواران! بلند مرتبه‌ اى اى مرجع ارزوها! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا ذا المن تعالیت یا ذا الطول اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى خداوند نعمت! بلند مرتبه‌ اى اى خداوند احسان! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا حی تعالیت یا قیوم اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى زنده ابدى! بلند مرتبه‌ اى اى نگهدار عالم! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا واحد تعالیت یا احد اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى خداى یگانه! بلند مرتبه‌ اى اى خداى یکتا! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا سید تعالیت یا صمد اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى سید خلق! بلند مرتبه‌ اى اى غنى مطلق! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا قدیر تعالیت یا کبیر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى توانا! بلند مرتبه‌ اى اى بزرگ! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا والی تعالیت یا متعالی (یا عالی) اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى سلطان عالم! بلند مرتبه‌ اى اى برتر از همه عالم! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا علی تعالیت یا اعلى اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى با علو با شان! بلند مرتبه‌ اى اى بالاتر! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا ولی تعالیت یا مولى اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى صاحب اختیار عالم! بلند مرتبه‌ اى اى سلطان عالم! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا ذاری تعالیت یا باری اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى افریننده بلند مرتبه‌ اى پدید ارنده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا خافض تعالیت یا رافع اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ذلیل و پست کننده! بلند مرتبه‌ اى اى رفعت بخشنده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مقسط تعالیت یا جامع اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى عدل و داد کننده! بلند مرتبه‌ اى اى جمع اورنده متفرقها! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا معز تعالیت یا مذل اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى عزیز کننده! بلند مرتبه‌ اى اى خوار کننده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا حافظ تعالیت یا حفیظ اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى نگهبان! بلند مرتبه‌ اى اى نگهدار! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا قادر تعالیت یا مقتدر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ذات قادر! بلند مرتبه‌ اى اى سلطان مقتدر! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا علیم تعالیت یا حلیم اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى دانا! بلند مرتبه‌ اى اى بردبار! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا حکم تعالیت یا حکیم اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى داور! بلند مرتبه‌ اى اى با حکمت و عنایت! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا معطی تعالیت یا مانع اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى عطا بخش! بلند مرتبه‌ اى اى مانع عطا! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا ضار تعالیت یا نافع اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ضرر رساننده! بلند مرتبه‌ اى اى سود بخشنده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مجیب تعالیت یا حسیب اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى اجابت کننده دعاى خلق! بلند مرتبه‌ اى اى به حساب ارنده بندگان! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا عادل تعالیت یا فاصل اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى خداى عادل! بلند مرتبه‌ اى اى جدا کننده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا لطیف تعالیت یا شریف اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى با لطف و کرم! بلند مرتبه‌ اى اى با عزت و شرف! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا رب تعالیت یا حق اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى پروردگار! بلند مرتبه‌ اى اى ثابت ابدى! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا ماجد تعالیت یا واحد اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى با مجد و بزرگى! بلند مرتبه‌ اى اى ذات یگانه! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا عفو تعالیت یا منتقم اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى عفو کننده! بلند مرتبه‌ اى اى انتقام کشنده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا واسع تعالیت یا موسع اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى وسیع رحمت! بلند مرتبه‌ اى اى گشایش و وسعت بخش! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا رءوف تعالیت یا عطوف اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى مهربان! بلند مرتبه‌ اى اى با عطوفت! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا فرد تعالیت یا وتر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى یکتابلند مرتبه‌ اى اى خداى بى ‌همتا! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مقیت تعالیت یا محیط اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى نگهدارنده حد هر کس! بلند مرتبه‌ اى اى احاطه کننده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا وکیل تعالیت یا عدل اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى وکیل امور بندگان! بلند مرتبه‌ اى اى همه عدل و داد! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مبین تعالیت یا متین اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى اشکار کننده! بلند مرتبه‌ اى اى استحکام بخش! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا بر تعالیت یا ودود اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى نیکو! بلند مرتبه‌ اى اى دوستدار ما! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا رشید تعالیت یا مرشد اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى تواناى دانا! بلند مرتبه‌ اى اى رهنما! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا نور تعالیت یا منور اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى نور! بلند مرتبه‌ اى اى روشنى بخش! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا نصیر تعالیت یا ناصر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى یاور! بلند مرتبه‌ اى اى یارى بخش! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا صبور تعالیت یا صابر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى بردبار! بلند مرتبه‌ اى اى شیکبا! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا محصی تعالیت یا منشی اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى بشمار ارنده! بلند مرتبه‌ اى اى ایجاد کننده! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا سبحان تعالیت یا دیان اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى ذات مبرا از نقص! بلند مرتبه‌ اى اى کیفر بخش! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا مغیث تعالیت یا غیاث اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى فریادرس! بلند مرتبه‌ اى اى پناه خلق! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا فاطر تعالیت یا حاضر اجرنا من النار یا مجیر

پاک و منزهى اى افریننده! بلند مرتبه‌ اى اى حاضر و ناظر بر خلق! ما را از اتش پناه بده ای پناه دهنده!

سبحانک یا ذا العز و الجمال تبارکت یا ذا الجبروت و الجلال‌

پاک و منزهى اى داراى عزت و جمال! بزرگوارى اى صاحب جبروت و جلال!

سبحانک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین‌

پاک و منزهى اى خداى یکتا که جز تو خدایى نیست و من بنده ‌اى از ستمکارانم

فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین‌

پس دعاى وى مستجاب کردیم و او را از غم و اندوه نجات دادیم و ما این گونه اهل ایمان را نجات خواهیم داد

و صلى الله على سیدنا محمد و اله اجمعین‌

و درود و تحیت خدا بر سید مامحمد و بر تمام اهل بیت او باد

و الحمد لله رب العالمین و حسبنا الله و نعم الوکیل‌

و ستایش مختص خداست که پروردگار عالمیان است و خدا ما را کفایت است و نیکو وکیلى است

و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم‌

و هیچ توانایى و قدرتى جز به خداى بلند مرتبه‌ اى بزرگ نخواهد بود.

Doaye Mojir

دانلود آهنگ های مرتبط


هنرمند
  • دنبال کنندگان2363
  • تعداد موزیک181
  • تعداد آلبوم20
  • تعداد ویدیو1

حامیان تجاری اینجا محل تبلیغات شماست

تبلیغات
کارو

دیدگاه کاربراندیدگاه خود را بیان کنید یا نظرات دیگر دوستان را بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت نـــرم افـــزار

اپلیکیشن واوموزیک همراه آنلاین لحظات خوب شما
سریعتر از همه بشنوید