دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی
گذر نکرد خوابی
همه گرد مسجد و صومعه، پی ورد صبح و دعای شب
من و ذکر طلعت و طره ی تو، من الغداة الی العشا
صنما جفا رها کن، صنما جفا رها کن، صنما جفا رها کن، صنما جفا رها کن
تو چه مظهری که ز جلوه ی تو صدای صیحه ی قدسیان
گذرد ز ذروه ی لامکان، که خوشا جمال ازل خوشا
(مولوی)
صنما جفا رها کن، صنما جفا رها کن، صنما جفا رها کن
(جامی)
نفحات وصلک اوقدت، جمرات شوقک فی الحشا
ز غمت به سینه کم آتشی که نزد زبانه کم آتشا
(مولوی)
صنما جفا رها کن، صنما جفا رها کن، صنما جفا رها کن ...
(حافظ)
سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد
به دست مرحمت یارم در امیدواران زد
نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست
گره بگشود از ابرو و بر دلهای یاران زد
(مولوی)
صنما جفا رها کن، صنما جفا رها کن، صنما جفا رها کن ...

محسن نامجو صنما