محمدرضا لطفی سنتور و آواز (بیداد ) آلبوم پاسداشت ازشیوه طاهرزاده