محمدرضا لطفی مقدمه آواز بیداد و ضرب آلبوم پاسداشت ازشیوه طاهرزاده