اشتراک با دوستان

متن ترانه

واليلي واي ليلي لیلی واليلي
واويلي يا واعويلي ويلي واويلي
واليلي واي ليلي وا ليلي
واويلي يا واعويلي ويلي واويلي
روزم شب از محالي خوابي خيالي
از موي او نال و نالان مويي و نالي
نعل سمندش از خاک بر شده تا افلاک
در غم او رشک مجنونم من و دل حالي
تو شمع کاشانه
منم چو پروانه
دلم به زلف توست
مزن بر او شانه
جانا بدرالدجايي دام دلهايي
از رشک تو زهره گويان : رو چه آرايي؟
از رخ خوبت هيهات مه به فلک شه مات
مانده چو گو سر به چوگان من سودايي
يا خير الحبيبي ومحبوب
جامم پر از دناني راحي ريحاني
اي لاله رو داغ جانان داغ جاناني
شور نشاطش در چنگ شعله ی آتش رنگ
از تَف او آتش افشان شد دم انساني

محمد اصفهانی ماه نو