اشتراک با دوستان

متن ترانه

عاشقان را خبرِ باد ِ بهاران داری
گل و گلبرگ و طراوت بوی باران داری
سایه ها روی زمین ، شوقِ ره در تنِ من
گلِ نیلوفر و آب ، رفتن و رفتنِ من
روز و شب همسفر و همدمِ یاران بودیم
همه جا همرهِ دل شاعرِ باران بودیم
برگِ گل توشه ی راه ، خوابِ موسیقی و راز
شهرِ سبزِ دلِ من ، آسمان روشن و باز
لحظه ها در تب و تاب ، شب و شیداییِ من
جلوه کن تا برود ، غمِ تنهایی من
نکته نکته بنویس ، قصّه ها قصّه ی من
پرده پرده تو بخوان ، غصّه ها غصّه ی من
عاشقان را خبرِ باد ِ بهاران داری
گل و گلبرگ و طراوت بوی باران داری
لحظه ها در تب و تاب ، شب و شیداییِ من
جلوه کن تا برود ، غمِ تنهایی من
نکته نکته بنویس ، قصّه ها قصّه ی من
پرده پرده تو بخوان ، غصّه ها غصّه ی من
عاشقان را خبرِ باد ِ بهاران داری
گل و گلبرگ و طراوت بوی باران داری

محمد نوری آسمانه روشن