اشتراک با دوستان

متن ترانه

در روح و جان من، می مانی ای وطن


به زیر پافِتَدان دلی، که بهر تو نلرزد


شرح این عاشقی، ننشیند در سخن


که بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزد


در روح و جان من، می مانی ای وطن


به زیر پافِتَدان دلی، که بهر تو نلرزد


شرح این عاشقی، ننشیند در سخن


که بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزد


ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بد گهران


ای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان، در دل و جان


ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تو راج خزان، جور زمان


ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان


سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته


شرح این عاشقی، ننشیند در سخن


بمان که تا ابد هستیم، به هستی تو بسته


ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بد گهران


ای عشق سوزان، ای شیرین‌ ترین رویای من تو بمان، در دل و جان


ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تو راج خزان، جور زمان


ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان


در روح و جان من، می مانی ای وطن


به زیر پافِتَدان دلی، که بهر تو نلرزد


شرح این عاشقی، ننشیند در سخن


که بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزد

محمد نوری ایران ایران