اشتراک با دوستان

متن ترانه

برای گوشه گرفتن ، کنار یاری هست
همه هوای کوهم مرا چه می بندی
سزای صحبت دیوانگان ، دیاری هست
هنوز در سفر گم شدن ، دیاری هست ،
برای گوشه گرفتن ، کنار یاری هست
همه هوای کوهم مرا چه می بندی
سزای صحبت دیوانگان ، دیاری هست
سیاه شد ، نفس خانه از دم تکرار
سیاه شد ، نفس خانه از دم تکرار
برای تازه شدن حرف جویباری هست
سیاه شد ، نفس خانه از دم تکرار
برای تازه شدن حرف جویباری هست
هنوز در سفر گم شدن ، دیاری هست ،
برای گوشه گرفتن ، کنار یاری هست
همه هوای کوهم مرا چه می بندی
سزای صحبت دیوانگان ، دیاری هست
به پیش چشم تو با خویش می توان گفتن
به پیش چشم تو با خویش می توان گفتن
ملول کوچه ی آیینه ها غباری هست

محمد نوری در سفر گم شدن