اشتراک با دوستان

متن ترانه

همرهِ خلوتِ شب آمده ای باز
در دیده دارم ، شعر باران
ابرِ بهاران ، یادِ یاران
یادِ رخسارِ تو خورشیدِ دلم شد
مهمانِ چشمم ، رویای تو
در باغِ جانم ، آوای تو
از نگاهِ تو صبا مژده ها دهد
بر زلالِ آب چمن بوسه ها زند
مرغِ سپیده ، خوش می سراید
نرم و سبک بال ، پر بگشاید
مثلِ نسیمی ، بر موجِ آب
مثلِ پریدن ، پرواز خواب
همه جا رنگ سَحر چهره نموده
آبی و دریا ، در جانِ هم
ابر و سپیده ، پنهانِ هم
به تماشای تو گل سینه گشوده
در دفترِ عشق ، طرحی دارم
رنگِ زمان را ،شرحی دارم
از نگاهِ تو صبا مژده ها دهد
بر زلالِ آب چمن بوسه ها زند
مرغِ سپیده ، خوش می سراید
نرم و سبک بال ، پر بگشاید
مثلِ نسیمی ، بر موجِ آب
مثلِ پریدن ، پرواز خواب
همرهِ خلوتِ شب آمده ای باز
در دیده دارم ، شعر باران
ابرِ بهاران ، یادِ یاران
یادِ رخسارِ تو خورشیدِ دلم شد
مهمانِ چشمم ، رویای تو
در باغِ جانم ، آوای تو

محمد نوری مرغ سپیده