اشتراک با دوستان

متن ترانه

آهنگ خانه به دوش از گروه مستان همای

ما را که به جز توبه شکستن هنری نیست

با زاهد بی مایه نشستن ، ثمری نیست

برخیز جز این چاره نداری که در این جا

جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست

جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست

ما خانه بدوشیم ، ما باده فروشیم

ما خانه بدوشیم ، ما باده فروشیم

جز باده ننوشیم ، ننوشیم ، ننوشیم

ما حلقه به گوش ، حلقه به گوش ، حلقه به گوشیم

در کلبه ی ما ، سفره ی ارباب و فقیرانه جدا نیست

در حلقه ی ما ، جنگ و نزاعی به سر شاه و گدا نیست

ما مطرب عشقیم ، مطرب عشقیم (مطرب عشقیم،مطرب عشقیم)

در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست

ای زاهد دیوانه ، وا کن در می خانه

ای زاهد دیوانه ، وا کن در می خانه

می زن دو سه پیمانه که ناخورده می و رفته ز هوشیم

می زن دو سه پیمانه که ناخورده می و رفته ز هوشیم

باده بده ، باده بده ، باده بده ، باده بنوشیم

مستان و همای خانه به دوش