متن ترانه

شبی نایه زاشکم دیده تر نی

سرشکم جاری از خونه جیگر نیس

شو و روزم رود با ناله ی زار

تو را از حاله زار مو خبر نیست

تو را از حاله زار مو خبر نیست

شبی نالم شبی شبگیر و نالم زجور یاره چرخ پیر نالم

گهی همچون پلنگه تیرو خورده گهی چون شیر و در زنجیر نالم گهی چون شیر و در زنجیر نالم

شبی نالم شبی شبگیر و نالم زجور یاره چرخ پیرو نالم

گهی همچون پلنگه تیرو خورده گهی چون شیر و در زنجیر نالم گهی چون شیر و در زنجیر نالم

ز مژگونم روان خون جگر بی

تو که هرگز دلت از غم نسوزه

کجا از سوته دیلانت خبر بی

کجا از سوته دیلانت خبر بی

ملک‌ محمد مسعودی تصنیف آه شبگیر