اشتراک با دوستان

متن ترانه

وقتی بی تو امگُ بی تو موات
قلب خسته م عاشق چشم سیات
تمگُ یه خورده تو پهلوم بنین
اتگ ُناتم تا اَ چشمت بارون بیات
اتدی چشمون مه هر زور وا راه تون
لوو خشکم دائما نه صدای تون
تمگ ُیه خورده تو پهلم بنین
اتگ ُ ناتام تا اَ چشوت خرست بیات
بی توم تویت بی توم تویت
تو بی چه بی مه نَتویت
وقتی هندم بی خبر نه سراتو
اُمدی یکهو پس عاموت ننگاتو
وا خوم امگ ُ باید بی تو نخواهم
اگه امخواست باید دعوا بکنم
قلب مه ریشن از عشق تو
فارغ از خویشن از عشق تو
قسم امخه دگه بی تو نخواهم
تو مال نهی خدا گواهم
بی توم مویت بی تومم مویت
تو بی چه بی مه نتویت

ترجمه ی فارسی :

وقتی بی تو امگُ بی تو موات
وقتی به تو گفتم تو رو می خوام
قلب خسته م عاشق چشم سیات
قلب خسته ی من عاشق چشای سیاهته
تمگُ یه خورده تو پهلوم بنین
به تو گفتم یه کم پهلوی من بشین
اتگ ُناتم تا اَ چشمت بارون بیات
بهم گفتی {پهلوم نمیشینی} تا از چشمان بارون بیاد
اتدی چشمون مه هر روزبه رات
دیدی پشمان من هر روز به راهته
لوو خشکم دائما نه صدات
لب های خشک من دائم تو رو صدا می کنه
تمگ ُیه خورده تو پهلم بنین
به تو گفتم یه کم پهلوی من بشین
اتگ ُ ناتام تا اَ چشوت خرست بیات
بهم گفتی –پهلوم نمی شینی- تا از چشام اشک بیاد
بی توم تویت بی توم تویت
تو رو می خوام
تو بی چه بی مه نَتویت
تو چرا منو نمی خوای
وقتی هندم بی خبر نه سرات
وقتی بی خبر اومدم خونتون
اُمدی یکهو پس عاموت ننگات
دیدم یهو پسر عموت داره نگاهت می کنه
وا خوم امگ ُ باید بی تو نخواهم
به خودم گفتم باید تو رو نخوام
اگه امخواست باید دعوا بکنم
اگه تو رو بخوام باید دعوا کنم
قلب مه ریشن از عشق تو
قلب من از عشق تو ریش ریش شده
فارغ از خویشن از عشق تو
از عشق تو من از خودم فارغ شدم
قسم امخه دگه بی تو نخواهم
قسم خوردم دیگه تو رو نخوام
تو مال نهی خدا گواهم
خدا می دونه که تو مال من نیستی
بی توم مویت بی تومم مویت
تو رو می خوام
تو بی چه بی مه نتویت
چرا تو منو نمی خوای

ناصر عبداللهی بیتم تویت