اشتراک با دوستان

متن ترانه

بدو بخون كه يار اَتا يمبو سئنه
هَمو شه سوار اَتا يمبو سئنه
درد از جُونت دراَبو يمبو سئنه
نغمه بهار اتا يمبو سئنه
اى ماى ما هيله يمبو سئنه
همجا امن و امان يمبو سئنه
شو توا هرجا بمون يمبو سئنه
راه و پاك و مطمئن يمبو سئنه
حرف هيچ كس ني گرون يمبو سئنه
اى ماى ما هيله يمبو سئنه
هويله هويله هويله به شر شيطون هويله هويله
هويله هويله هويله به چاه و زندون هويله هويله
او كه بياد بهار اتا يمبو سئنه
گرگ با ميش كنار اتا يمبو سئنه
كينه از سينه جدا يمبو سئنه
مهر اتا وفا اتا يمبو سئنه
اى ماى ما هيله يمبو سئنه
همه ممنون خدا يمبو سئنه
دل پر از شكر و ثنا يمبو سئنه
دور شيطون سر ابو يمبو سئنه
اى ماى ما هيله يمبو سئنه

ناصر عبداللهی یامبو صحنه