اما استون و سونویا میزونو یک نفر در شلوغی (موسیقی متن فیلم لالالند)