اشتراک با دوستان

متن ترانه

بکوب پا هم دست بکوب پا هم دست
بکوب پا هم دست بکوب پا هم دست
یه بار دیگه
بکوب پا هم دست بکوب پا هم دست
بکوب پا هم دست بکوب پا هم دست
اگه مشغولی تو به کار نمی دونی بکنی چیکار
بخند این هس فن کار اینا همه هس خنده دار
اینجا هس خندوانه شیرین مثه هندوانه
گرم مثه آشه کندوانه بگو بگو خندوانه
بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه
بخند خنده داره بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه
بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه
بخند خنده داره بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه
هرچی بخندی میگم کم بود هر روز خنده میخوردیم باحال بود
با انرژی مثبته رامبد دیگه ما نداریم کمبود
بخند جلو خودتو نگیر بخند خنده داره واگیر
مثه ویروس میشه تکثیر بلند بخند خودتو نگیر
بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه
بخند خنده داره بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه
بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه
بخند خنده داره بخند خندوانه بخند خندوانه بخند خندوانه

هومن گامنو خندوانه