دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

در شب گیسوان تو
مست به خواب می روم
مست به خواب این رهِ
پر خم و تاب می روم
بوی تو می کشد مرا
سوی تو می کشد مرا
ای که تو سوی خویش و من
سوی سراب می روم
هر شب از آرزوی تو
در تب ماه روی تو
در خم و تاب موی تو
مست و خراب می روم
در شب گیسوان تو
مست به خواب می روم
مست به خواب این رهِ
پر خم و تاب می روم
بوی تو می کشد مرا
سوی تو می کشد مرا
ای که تو سوی خویش و
من سوی سراب می روم
ای که نگاه می کنی
بر من و آه می کشم
ای که چو شمع از آتشی
عشق تو آب می روم
ماه من آفتاب من
باده ی من شراب من
خانه ی روی آب من
همچو حباب می روم
در شب گیسوان تو
مست به خواب می روم
مست به خواب این رهِ
پر خم و تاب می روم
بوی تو می کشد مرا
سوی تو می کشد مرا
ای که تو سوی خویش و من
سوی سراب می روم
هر شب از آرزوی تو
در تب ماه روی تو
در خم و تاب موی تو
مست و خراب می روم

پرواز همای در شب گیسوان تو