دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

اشکی که درون دیدگان تاک است

اشکی که درون دیدگان تاک است

معجونی از آفتاب و آب و خاک است

اشکی که درون دیدگان تاک است

معجونی از آفــتاب و آب و خاک است

من پاکتر از این سه نمی دانم چیست

من پاکتر از این سه نمی دانم چیست

پس آنچه که از تاک بر آید پاک است

پس آنچه که از تاک بر آید پاک است

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

این حل معما را نه تو خوانی و نه من

چون در پس پرده گفتگوی من و توست

چون در پس پرده گفتگوی من و توست

چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

پرواز همای دیدگانه تک