متن ترانه

یه صدای قدیمم که تـو گلو مونـده
آرزوی قدیمـی من آرزو مونـده
آرزوی تـرانه خوندن با لبـی خنـدون
آرزوی قدم زدن با هـم زیر بـارون
ایـن صدای منـه این صدای من
ابـر پـر بـارون یه عمره تو چشمـای منـه
بیقـراره یه عاشقانـه زیر بارونـم
میـرم اما بدون همیشـه با تـو میمونـم
این صدارو همین نفس رو از تـو دارم من
حتـی با این لبـای بستـه از تـو میخونـم
این صدای منـه این صدای من
ابـر پر بـارون یه عمـره تو چشمـای منـه

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

پرویز پرستویی و عایشه گل این صدای منه