دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

شاه پری نازنین دختر خوب و مهربان نام تو همواره هست بر مادرت ورد زبان

قامت رعنات بنازم بهتر از سرو روان بمونی شکوفه پوش عروس نوبخت و جوان

هاله ی روی مهت همچون عروس اسمان الهی از چشم بد همیشه باشی در امان

گونه ات برگ گل و چشم نرگس و ابرو کمان گل روت شکفته بینم غنچه لبهات خندان

ای گرامی تر زجان و روشنی دیدگان چهره ی راستینی از خوبرویی فرشتگان

مثل افسانه ی اون دختر شاه پریان تو پری قصه ی من شدی همچو حوریان

شا پری نازنین دختر خوب و مهربان نام تو همواره هست بر مادرت ورد زبان

قامت رعنات بنازم بهتر از سرو روان بمونی شکوفه پوش نوگل نوبخت و جوان

هر کجا هست ناله و شکوه و فریاد و فغان می بری عشق و صفا با خود به انجا ارمغان

مهر حق یاور تو باشد و یار دادرسان ای که هستی همدل مسکین و یار بی کسان

غم نباشد به دلت غصه و اندوه نهان شادمان و سرفراز بهره ور از هر دو جهان

ای فروزنده ی روز و شبم ای ماه رخشان نور ایزد با تو باشد تا دهد راهت نشان

پری زنگنه شاه پری