اشتراک با دوستان

متن ترانه

شبی که بارون اومد یارم لب بوم اومد رفتم لبش ببوسم نازک بود و خون اومد

خونش چکید تو باغچه یک دسته گل درآمد خونش چکید تو باغچه یک دسته گل درآمد

رفتم گلش بچینم پر پر شد و زمین ریخت رفتم پرش بگیرم کفتر شد و هوا رفت

رفتم کفتر بگیرم آهو شد و صحرا رفت رفتم آهو بگیرم ماهی شد و دریا رفت

خدایا ماه درآمد یارم چرا نیامد خدایا ماه درآمد یارم چرا نیامد

شب من بی سحر شد دیگر یارم نیامد شب من بی سحر شد دیگر یارم نیامد

بتاب ای ماه تابان به کوه و دشت و هامون به آهو و به صحرا به ماهی و به دریا

بتاب ای ماه تابان به کوه و دشت و هامون به آهو و به صحرا به ماهی و به دریا

شبی که بارون اومد یارم لبِ بوم اومد رفتم لبش ببوسم نازک بود و خون اومد

خونش چکید تو باغچه یک دسته گل درآمد خونش چکید تو باغچه یک دسته گل درآمد

پری زنگنه شبی که بارون اومد