اشتراک با دوستان

متن ترانه

شکوفه های هلو لب های صورتی شکوفه های بادام پیرن های سفید

شکوفه های هلو لب های صورتی شکوفه های بادام پیرن های سفید

شاد شاد شاد شکفته در باد

بچه ها بچه ها لب های صورتی پیراهن های سفید

پری زنگنه شکوفه ی هلو