کریستف رضاعی در دنیای تو ساعت چند است

اشتراک با دوستان
لیست آهنگ‌های آلبوم
در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
عباس ملکی 15 آبان 1397

آهنگها و شعر عالی
بی آنکه سوار خودرو شوم و به شمال بروم با این آهنگ ها پرواز کردم رفتم رشت رفتم انزلی و کلی کیف کردم
عالیه