اشتراک با دوستان

متن ترانه

خفه نکرد منو بابایی با پول و هیچ دادگاهی با زور

میپاشیدن واسه ما لاشیا دونه دونه داداشیاتون

خدا میدونه که چقد باهام چیا بود

ته نصف میشه تا برسه آگاهی شاپور

یا لا خیابون بودیم یا لا بگ…ئیا

بالا بری بیای پایین باز این کارا به ما میاد

هنوز کلانا تهران کفِ جاسازِ آرینان

شاهتون خواجه اینجا خاله بازی نی ها

کسی دیل نداره وانسه خا…ه داری بیا

منظرش به دریاست ، رقص اعداد

کور میکنه چشاتو برقِ الماس

ولی جلو همین بچه مچه ها بیای لفظِ بد جا

دسته زنجان رفته چند جات پخشِ الوات

پس بزن چاک ، جنگلو نمیدیم ما دست کفتار

خفت چیه خف میکنی چون خوف داشت فلو

کوری ت…مشو داشت حالا هم گل کاشته و

رپ میکرد تا توو خود پاسگاهش

از بچگی مخِ بازداشت

یه جور رفته توو قفل که با سند هم در نمیاد

پروندم پهنِ ایران برگردم در نمیام

رتتته ، میکنه کلمه پَرت

دهنم گلنگدن نمیخواد ، بعد از من من نمیاد

برو تا نکردیم شکمو سفره

تووش هم جیگر و قلوه چیه ریخت پَر و کلکت

گیرم صداش مثِ کی…م کلفته

گیرم پونصد میل داره بیت هم توو اوردر

من که نه یه ملت میگن بلوفه

داری سرتو بگیری پایین میگن توو شورته

خودت وقتشه سرتو از برفا دراری

مث آخو…دا واسه رپ هم فتوا نذارید

حاجیت مکاره میگن شده مرجع تقلید

این زاخارا میسازن اینجا از ع…م پیست

بگو جلو من نگن از وطن پرستی

خودم کوروشم ، گردنم فروهرم

با اینکه نانس پارم ، سالِ منه باز امسالم

فانتزیت لایف استایلم ، خز نمیشن کارام آل استارن

با اینکه نانس پارم ، سالِ منه باز امسالم

فانتزیت لایف استایلم ، خز نمیشن کارام آل استارن

کوروش آل استار