گروه ایکس ری داگ Propero Antiquitas (Remix Version)