اشتراک با دوستان

متن ترانه

شک میکنم تو چشم تو
گاهی به چشمای خودم
گاهی به دنیای تو وُ
گاهی به رویای خودم
شک میکنم وقتی که تو، امروزُ فردا میکنی
وقتی که گاهی بی سبب ، با من مدارا میکنی
شک میکنم حتی به عشق
با هر تپش با هر نفس
شک میکنم به آسمون
پشت در باز قفس
وقتی دلتنگ همیم
وقتی که عادت میکنیم
وقتی که از هم خسته ایم
وقتی رعایت میکنیم
شک میکنم حتی به این احساسهای مشترک
گاهی به تو گاهی خودم ، گاهی به این احساس شک
وقتی که پشت گریه هات، لبخندتو بو میکشم
وقتی که قلب گیجم و این سو و اون سو میکشم.
شک میکنم حتی به عشق
با هر تپش با هر نفس
شک میکنم به آسمون
پشت در باز قفس
وقتی دلتنگ همیم
وقتی که عادت میکنیم
وقتی که از هم خسته ایم
وقتی رعایت میکنیم

گروه سون احساس شک