اشتراک با دوستان

متن ترانه

صدایم را به یاد‌ آر اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هرچه‌ام با تو زیباترم ،بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده‌ام من به شعر تَنَت
می‌خوانمت خط به خط مو به مو…
بی تو،بی شب افروزیِ ماندنت
بی تبِ تُندِ پیراهنت
شک نکن من که هیچ
آسمان هم زمین می‌خورد
بی تو بی شب افروزی ماندنت
بی تبِ تُند پیراهنت
شک نکن من که هیچ
آسمان هم زمین می‌خورد
صدایم را به یاد‌ آر اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هرچه‌ام با تو زیباترم ،بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده‌ام من به شعر تَنَت
می‌خوانمت خط به خط مو به مو…
بی تو،بی شب افروزیِ ماندنت
بی تبِ تُندِ پیراهنت
شک نکن من که هیچ
آسمان هم زمین می‌خورد
بی تو بی شب افروزی ماندنت
بی تبِ تُند پیراهنت
شک نکن من که هیچ
آسمان هم زمین می‌خورد

گروه چارتار آسمان هم زمین میخورد