اشتراک با دوستان

متن ترانه

بگو با من چقدر راه مانده تا جاده / به شیب ِ شهر سرازیرم
عطش میزاید این باده / بگو با من چه میبینی بگو با من بگو با من
بگو با من چه میبینی؟! / دریغآ از عشق
در این شام ِ شور / که کوچه ها میگرید ستاره ها مغموم
ترانه بی رونق / به کنج ِ غم محکوم / ستاره ها مغموم
چه میبینی؟! بگو با من چقدر راه مانده تا جاده؟!
به شیب ِ شهر سرازیرم / عطش میزاید این باده
بگو با من چه میبینی؟! چه میبینی؟!
بگو با من چه میبینی؟!
بگو با من چه میبینی؟!
ای داد ای فریاد از این شب ِ بی خواب
که غصه می پاشد / به خلوتم مهتاب
منم سکونی گــَـس شبیه ِ یک مرداب
شبیه ِ یک مرداب
چه میبینی؟!.بگو با من چقدر راه مانده تا جاده
به شیب ِ شهر سرازیرم / عطش میزاید این باده
نمیدانم چه شد در سر رها کردی؟! / نمیدانم!!
نمیدانی به کار ِ دل چه ها کردی
نمیدانی / نمیدانم نمیدانی / بگو با من چه میبینی
چه میبینی؟! بگو با من چقدر راه مانده تا جاده
به شیب ِ شهر سرازیرم / عطش میزاید این باده

گروه چارتار شبیه یک مرداب