اشتراک با دوستان

متن ترانه

پشت سر...
روزهای بدون حرف و سکوت محض
روزهای قبل...
خسته از قدمهای من به روی هم
من نیستم از جنس دیروز
من سوار ابرهایی که میرسن به امروز من
جایی که از من نیست جدا...
سکوتی بی انتها
که نیست از من لحظه ای دور

گروه کامنت از جنس دیروز