اشتراک با دوستان

متن ترانه

تاریک نگاهی پیدا نیست که بشم ردی
مونده باقی و از تو و باز هیچ
صدایی بیدار نیست
که بشم حرفی مونده با من از تو
نبودت هر بار میگیره از من تمومه من رو
تمومه من رو
آرزومه که یه روز از روز هات
اگه تنها یک روز بود مال من
من پرم از حرف پر از احساس تو
اگه تنها یک روز بود مال من
تاریک نگاهی پیدا نیست
که بشم ردی مونده باقی و از تو و باز هیچ
صدایی بیدار نیست
که بشم حرفی مونده با من از تو
نبودت هر بار میگیره از من تمومه من رو
تمومه من رو
آرزومه که یه روز از روز هات
اگه تنها یک روز بود مال من
من پرم از حرف پر از احساس تو
اگه تنها یک روز بود مال من

گروه کامنت یک روز مال من