دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

من به فکر روزهایی که دادم از دست
و یاد من هست
من به فکر تصویری از تو رو به من
از دوردست
من به شکل دردهایی که از فاصله ها
از تو مونده با من
من پر از تو و تو خالی از من
من به دنبال راهی نو و تو فراری از رفتن
من خشکیده در تو و تو جاری در من
تو جاری در من
من به فکر حرفهایی که از سالها دور
از تو مونده با من
من به فکر راههایی
راههای نرفته از تو تا من
من به شکل دردهایی که از فاصله ها
از تو مونده با من
من پر از تو و تو خالی از من
من به دنبال راهی نو و تو فراری از رفتن
من خشکیده در تو و تو جاری در من... تو جاری در من

گروه کامنت به فکر