اشتراک با دوستان

متن ترانه

بهترین روز، دیدنِ تو

بهترین حرف گفتن از تو

زندگی هستی و بودن

یعنی خواستن

خواستنِ تو

بهترین خاطره از تو

یادگارِ عمرِ من، تو

دور ترین راه واسه من، کمترین فاصله از تو

کمتریـــــن، فاصله از تو

پرسیدی از عشق اول، گفتم از رو بچگی بود

چی بگم از عشق دوم؟ اونم از رو سادگی بود

دلم عادت غریبی به هوای عاشقی داشت

عشق سوم اومد از راه، رو هوا زد دلمو برد

عشق سوم اومد از راه، رو هوا زد دلمو برد

پرسیدی از عشق اول، گفتم از رو بچگی بود

چی بگم از عشق دوم؟ اونم از رو سادگی بود

دلم عادت غریبی به هوای عاشقی داشت

عشق سوم اومد از راه، رو هوا زد دلمو برد

عشق سوم اومد از راه، رو هوا زد دلمو برد

عشق بعد، از سرِ لج بود

چند صباحی بود و بس بود

وقتی از سرم به دَر شد

دفع صد، بلا و شَر شد

اما تو، تو آخرینی

عزیـــزم، عزیزترینی

همه دنیا یک طرف

تو یک طرف که بهترینی

ترانه آهنگ عشق آخر از باراد

عشق بعد، از سرِ لج بود

چند صباحی بود و بس بود

وقتی از سرم به دَر شد

دفع صد، بلا و شَر شد

اما تو، تو آخرینی

عزیـــزم، عزیزترینی

همه دنیا یک طرف

تو یک طرف که بهترینی

باراد عشق آخر