اشتراک با دوستان

متن ترانه

یه دل دارم که فاجعه اس
مثله صداقته چشات
یه جای سبز غرق خون
با تاولای جای پات
یه شب گریزه بی سفر
دنبال عشق پرخطر
تو حس گنگ گرگ و میش
افتاده تو دام اگر
اگر بفهمی من کیم
قدر جنونو می دونی
اگر ندونی یا نخوای
من می رم و تو می مونی
تو بهت تو مونده دلم
حادثه چشم به راهمه
بردن و باختن نداره
آفتاب و سایه با همه
قصّهء ما شده یه شک
دم رسیدن به یقین
آره خراب برزخی
درد تو هم شده همین
موندی میون من و ما
خودم به دادت می رسم
عشقو به آتیش می کشم
به باغ یادت می رسم

خشایار اعتمادی شب گریز