اشتراک با دوستان

متن ترانه

ادامه بده به لبخند، به نگاه، به جشن
از همان حرف های ساده بزن
مثلن بگو چه روز بدی چه غذای بی نمکی
و هوا چه گرفته ست
ادامه بده به معجزه به حضور به عطر
و از همان کارهای ساده بکن
مثلن بیا دکمه پیرهنم را بدوز
روزنامه بخوان
یا بزن زیر آوازِ بی حوصلگیت
اما فقط ادامه بده!
این روزهای هولناک را
بی نمک، بدون دکمه، ابری
نیستی و اتفاقهای تلخ ساده می افتند
نیستی و ترس های کوچک بزرگ می شوند
و مهم نیست چند شنبه است
و مهم نیست ساعت چند است
چه احمقانه زنده ام چه وحشیانه نیستی
چه احمقانه زنده ام چه وحشیانه نیستی
چه عاشقانه بود عمرمان چه زخم روزمرّه ای

رضا یزدانی ادامه بده