اشتراک با دوستان

متن ترانه

وقتی از چشمام رفتی تازه با دلم دیدمت
تازه برگشتم به خاطرات تازه فهمیدمت
رفقای رنگ و وارنگ اومدن به شهر چشمام
ولی با این همه آدم بعد تو همیشه تنهام
همیشه تنهاهام همیشه تنهام همیشه تنهام
هر وقت آسمون بباره هر جا ببینم ستاره
هرکی شاخه گل بیاره تو رو میبینم دوباره
هر وقت آسمون بباره هر جا ببینم ستاره
هرکی شاخه گل بیاره تو رو میبینم دوباره
وقتی از چشمام رفتی تازه با دلم دیدمت
تازه برگشتم به خاطرات تازه فهمیدمت
رفقای رنگ و وارنگ اومدن به شهر چشمام
ولی با این همه آدم بعد تو همیشه تنهام
همیشه تنهاهام همیشه تنهام همیشه تنهام
هر وقت آسمون بباره هر جا ببینم ستاره
هرکی شاخه گل بیاره تو رو میبینم دوباره
هر وقت آسمون بباره هر جا ببینم ستاره
هرکی شاخه گل بیاره تو رو میبینم دوباره

سعید مدرس وقتی رفتی