اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو این سال ها دیگه هر اشتباهی از دستم برمیومد رو کردم
کم نه چند سال چند هر شب از دستم در رفت
رفتم چند سال هر صب با گردن چپ برگشتم
خودم دل خودمو میزدم
خودمو میزدم ریشامو نمیزدم
اگه بدونی چقد رو خودم چاقو کشیدم من
هنوزم خیلی شبا خوابم نمیبرن
تو فک میکنی کی موند
اون روزا که فقط خودم پیش خودم میموند
خودم برا خودم شعراشو بلند میخوند
خودم برا خودم نیرو کمکی بود کی موند؟
وقتی اونقدر جفنگ بودم حتی تو چشمای خودمم نگام نمیوفتاد
بهم حق بده نذارم بفهمیم عین شاگرد عاشق استاد
من از راه به در بودنامو بودم اومدم
با پای خودم اومدم دورامو زدم اومدم
بعد اینهمه سال رو برگردوندنم مرد شدم اومدم الان خودمم
با یه گونی ورق مچاله که گوش درد و دلِ یه دهنِ گشاده
منم و پشت به دوربین همه
اماینجانب محمدرضا شایع

شایع اینترو (آلبوم اینجانب)