متن ترانه

آتش زبانه زد دریا به چتر رسید
بابا دوید و رفت جانم به لب رسید
می آید از فلک صوت خداییش
منزل دهم هنوز وقت جداییش
باران میبارد کم کم امشب جانم می آید امشب بر لب بابایم زنده است
باران میبارد کم کم امشب جانم می آید امشب بر لب بابایم زنده است
در دل هوای عشق در سر شهادتت
روی کباده تو درس شهامتت
باران میبارد کم کم امشب جانم می آید امشب بر لب بابایم زنده است
باران میبارد کم کم امشب جانم می آید امشب بر لب بابایم زنده است

فاتح نورایی بابایم زنده است