متن ترانه

نخونده گوشم سرود شادی گذشته عمرم به نامرادی طی شده ماه و سال من به رنج غربت
نخونده گوشم سرود شادی گذشته عمرم به نامرادی طی شده ماه وسال من به رنج غربت

امان الله تاجیک رنج غربت