اشتراک با دوستان

متن ترانه

دلا امشب سفر دارم چه سودائی به سر دارم
حکایتهای پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم
به پرواز آسمان عشق چه خوش رنگین بال و پر دارم
به صحرای بیکران عشق سفرهای پر خطر دارم
نمی ترسم از فتنه طوفان دلی چون دریای خزردارم
به بی تابی قلب عاشق را پیامی از شمس و قمر دارم
دلا امشب سفر دارم چه سودائی به سر دارم
حکایتهای پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم
من امشب با خدای خود مناجاتی دگر دارم
نیایشها به درگاهش ازین شور و شرر دارم
ز لطف بیکران او تشکر ها کنم اما
شکایتها به درگاهش ز سودای بشر دارم
نمی ترسم از فتنه طوفان دلی چون دریای خزردارم
به بی تابی قلب عاشق را پیامی از شمس و قمر دارم
دلا امشب سفر دارم چه سودائی به سر دارم
حکایتهای پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سحر دارم

سروش سفر