دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

پروانه ز عشق شمع دایم اسوسه دی بلال

زنجیر عشقه که نیلس بگروسه دی بلال

مه چارده ری تو بی، بنیَر چه ماته دی بلال

ز خجالت هر شووی به یه ولاته دی بلال

بلال بلالم دی بلال بهلم بنالم دی بلال

چویل کِر کمر باد اوشنیدس دی بلال

دل کُر کاردین تر غم انجنیدس دی بلال

ملک‌ محمد مسعودی دی بلال