متن ترانه

لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
دل میبری دل میبری
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
از همه دل بی خبری
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
جادر زری جادر زری
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
از کوچه ی ما میگذری
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
آی لیلا لیلا لیلا
انار باغ بالا
به قربون قد و بالات
آی لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
آی لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
تی بوردن بوردنو تی هارش هارش
تی بوردن بوردنو تی هارش هارش
آسمونو نم نم بارش

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

کلمست لیلا