متن ترانه

When I'm down, feeling blue
I close my eyes, oh just to be with you
I'm a dreamer and you know
You're my woman and I'll never go
God put an angel here on earth
Who gave me more than all I'm worth
You're my angel in the night
In the darkness you're the light

Heaven will know, oh heaven will know
My love will grow baby
Heaven will know
That I need you so
I can't say, goodbye lady

Heaven will know
That I'll never let go
And I'm stay until my heart stand still
No matter what baby
Feel what you want
Heaven sent me an angel
Heaven sent me a star

And it's more, than a passing phase
And it's more, than a good night's day's
And it's more, than you'll ever know
And you'll never be alone

وقتی من پایین، آبی احساس
من چشمان من آه فقط با شما نزدیک به
من یک ادم خیال باف و شما می دانید
من زن تو و من هرگز بروید
خدا یک فرشته بر روی زمین قرار دهید
که من بیش از همه من ارزش داد؟
شما فرشته من در شب
در تاریکی شما نور

آسمان می دانید، آه آسمان خواهند کرد
عشق من بچه رشد می کنند
آسمان را می دانید
که بهت خیلی نیاز دارم
نمی گویم، بانوی خداحافظی

آسمان را می دانید
که من هرگز اجازه دهید بروید
و من اقامت تا موضع قلب من هنوز هم
مهم نیست که چه بچه
احساس می کنید آنچه شما می خواهید
آسمان به من خبر فرشته
آسمان به من خبر یک ستاره

و بیش از یک مرحله گذرا؟
و بیش از یک شب خوب روز
و بیشتر از همیشه می دانید
و شما هرگز به تنهایی

مدرن تاکینگ Heaven Will Know