اشتراک با دوستان

متن ترانه

ریحان ریحانای
مار ترا دوخانای
کمتر بودوو بجارسرانای
خاخورا قربانای
ریحانه ریحانای
کلاچ نوبوره تی اوردکانای
اوشکور فوکون کیشکازکانای
زاکا کولا گیر کیتاب بخانای
خاخورا قربانای
ریحانه ریحانای
کناله کولا بودووی فارسی پرهسره روخانای
پابرانده روخان دگفی بوشوری تشتو تییانای
برفو بورانای
ایاز بزه تی پامچاله جولانای
ریحانه ریحانای

مستان و همای ریحان