دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

بی کسم ای کس که چو من بی کسی
بی کس و کاری که زدل واپسی
بس که به دادم نرسیده کسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
کس که به دادم نرسید هر خسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
مردم دیوانه خسم خوانده اند
از در این خانه پسم رانده اند
هر که به چشمان تو آید خسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
آمده ام تا تو نگاهم کنی
تا تو کم از بار گناهم کنی
گشته ام از کرده پشیمان بسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
بی کسم ای کس که چو من بی کسی
بی کس و کاری که ز دلواپسی
بس که به دادم نرسیده کسی
آمده ام تـا تـــو به دادم رسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
آمده ام تا تو به دادم رسی

پرواز همای بی کَس